Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak, ulusal ve uluslararası pazarın önemli bileşenlerini oluşturan tüm paydaşlarımıza, Kalite Yönetim Sistemi ile planlı ve sistematik çalışma; Çevre Yönetim Sistemi ile çevreye verilen zararı en aza indirme ve enerji kaynaklarını doğru yönetme rehberliği; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile hassas ve gizli bilgilerin korunma koşullarını ve Marmara OSB Entegre Yönetim Sistemi Politikası ile,

  • Yürütülen tüm faaliyetlerimizin ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyumlu olacak şekilde sürekliliğini, paydaşlarımızla ve dünya ile entegrasyonunu sağlamayı, Entegre Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilirliğini ve sürekli gelişimini desteklemek amacıyla tüm çalışanların Kalite, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında farkındalık ve bilgi seviyelerinin artırılmasına yönelik planlı ve sürekli eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini,
  • Çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli bir iş ortamı yaratılmasına yönelik iş sağlığı ve güvenliği risklerinin önlenmesi, mevcut risklerin tespiti, risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması gibi faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini ve denetlenmesini,
  • Organize sanayi bölgesi sınırları içerisinde gerçekleşmesi olası acil durumların tespiti ve önlenmesi amacıyla firma çalışanlarının ve ziyaretçilerinin zarar görmesini engelleyici plan, altyapı ve tüm sistemlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin yürütülmesi ve iyileştirilmesinde tüm çalışanlarımızın görüş ve önerileri ile uygun bir yönetim sistemi ve çalışma ortamı sağlamayı, Doğal kaynakların ve enerjinin tüketiminde tasarruf yaklaşımı ile verimliliği arttırıcı projeler oluşturmayı ve uygulamayı; faaliyetlerimizde kullanılan enerji tüketimini etkileyen ürünlerin enerji verimli olmasını sağlamayı ve tüm çalışanları enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi,
  • Çevre kirliliğini önleyecek altyapıyı sunmayı ve dijital ve yalın dönüşümle birlikte sürdürülebilir bir Çevre Yönetim Sistemi sağlamayı,
  • Marmara OSB ve paydaşlarımıza ait her türlü bilginin güvenliğini, bilgilerin elektronik ortamda korunduğu evrak yönetim sistemi ile; gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulundurarak ve yasaların, standartların, kurumsal politika ve prosedürlerimizin öngördüğü şartlar doğrultusunda sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İNOVATİF OSB

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi